Szolgáltatások listája

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások tájékoztatója

 

Munkatanácsadás

Célja: Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt az álláshoz jutáshoz és annak megtartásához.

A megvalósítás formái:

1. Egyéni munkatanácsadás:

A tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és az elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

A tanácsadás eredménye egy megállapodás a tanácskérő és a tanácsadó között, mely a továbblépés irányát és a feladatokat tartalmazza.

2. Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos):

A foglalkozáson a csoporttagok saját (élet)helyzetének tudatosítása, elemzése történik. A foglalkozás egyéni tervvel zárul, amely alapja lehet a további együttműködésnek. A foglalkozás a tartósan állás nélkül lévők öndefinícióját segíti, illetve az energetizáltsági szintet kívánja erősíteni. A csoportfoglalkozás alapja a nyílt beszélgetési technika, az eljárás a személyiség tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja.

A foglalkozás eredményeként a résztvevők egyéni tervet készítenek, amelyek tartalmazzák a továbblépés lehetőségeit.
A foglalkozás időtartama 8 óra.
A foglalkozáson résztvevők létszáma: minimum 8 fő, maximum 16 fő.

 

Pályatanácsadás:

Célja: az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját.

A megvalósítási formái:

 1. Egyéni pályaválasztási tanácsadás:

Egyéni tanácsadás során különböző önismereti kérdőívek kitöltésével a pályaválasztásukban, vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályaválasztási döntésének segítése történik.A tanácsadás eredményeként a tanácskérő segítséget kap megvalósítható pályatervének kialakításához.

2. Egyéni pályamódosítási tanácsadás:

Egyéni segítséget nyújt azon ügyfelek részére, akik életpályájuk módosítását tervezik. A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból nem piacképes szakma), vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt). A tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése áll.

A tanácsadás eredményeként a tanácskérő segítséget kap pályamódosítási döntésének meghozatalához. 

3 .Pályaorientációs csoportos foglalkozás (3 napos):

A csoportfoglalkozás keretében a pályaválasztásban vagy önmagában bizonytalan, határozatlan ügyfelek számára csoportfoglalkozás keretében az önismeret fejlesztése, illetve pályaismeret bővítése történik. A résztvevők segítséget kapnak a pályaválasztási döntésük meghozatalában, a céljaik megvalósítása érdekében a további lépéseik megtervezésében.

A foglalkozás eredményeként a résztvevők egyéni tervet készítenek, amely tartalmazza reális pályatervének megvalósításhoz szükséges teendőket.
A foglalkozás időtartama 3 x 4 óra.
A foglalkozáson résztvevők létszáma: minimum 8 fő, maximum 16 fő.

 

Álláskeresési tanácsadás:

Célja: azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.

A megvalósítás formái:

1. Egyéni álláskeresési tanácsadás:

Cél az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák (önéletrajzírás, kísérőlevél, motivációs levél, telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb.) személyre szabott megismertetése. A tanácsadás az álláskereső önálló elhelyezkedésének elősegítésére, az álláskereséssel kapcsolatos problémái megoldására irányul.

A tanácsadás eredményeként a tanácskérő segítséget kap álláskeresési problémája megoldásához, melyet hatékonyan alkalmazhat önálló álláskeresése során.

2. Álláskeresési technikák oktatása (3 napos csoportos foglalkozás):

A résztvevők kiscsoportos foglalkozás keretében megismerhetik a hatékony álláskeresési technikákat, a munkaerő-piaci viszonyokat, a munkáltatói szokásokat, az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra stb.). Megismerik azokat a módszereket, amelyekkel a meg nem hirdetett állásokat feltárhatják, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot – álláskeresés céljából – ismerősökkel, munkáltatókkal. A foglalkozás résztvevői a csoporttagok tapasztalatait is felhasználva, a csoportvezető irányításával, és segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, melyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmazhatnak.

A foglalkozás eredményeként a résztvevők a megismert módszerek felhasználásával olyan egyéni tervet készítenek, amelyet önálló álláskeresésük során alkalmazhatnak.
A foglalkozás időtartama 3 x 4 óra.
A foglalkozáson résztvevők létszáma: minimum 8 fő, maximum 16 fő.

 

Rehabilitációs tanácsadás:

A rehabilitációs tanácsadás csak egyéni tanácsadás formájában valósulhat meg.

Ez a tanácsadási forma a foglalkozási rehabilitáció irányának a meghatározására irányul, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik a képzettségüknek megfelelő munkakörbe fokozott segítséggel helyezhetők, illetve az általuk utoljára legalább 1 évig betöltött munkakörbe megváltozott munkaképességük miatt nem közvetíthetők. 

A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó feltárja a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket. Mindezekhez figyelembe veszik a foglalkozás-egészségügyi szakellátó-hely, illetve a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakvéleményét. A tanácsadási folyamatban megoldási tervet dolgoznak ki, amely során számba veszik, hogy a megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthető elő, figyelembe véve az ügyfél szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és életkorát.

A tanácsadás eredménye egy megállapodás a tanácskérő és a tanácsadó között, mely a továbblépés irányát és a feladatokat tartalmazza.

 

Pszichológiai tanácsadás:

A pszichológiai tanácsadás célja:

Segít feltárni a tanácskérő számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, illetve az elhelyezkedést akadályozó körülményeket.

Segít a tanácskérőnek érzelmi nehézségeinek kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, feldolgozásában, illetve megoldásában.

Segíti a tanácskérő valós önértékelésének kialakítását, a számára valóban megfelelő képzés megtalálását, hogy nagyobb valószínűséggel kerülhessen vissza a munkaerőpiacra.

Segít feldolgozni a munkanélküliség hatásaként jelentkező érzelmi és lelki kríziseket.

Segít hozzájárulni az önbizalom javításához.

A megfelelő pszicho-diagnosztikai eszközök alkalmazásával segíti a tanácskérőt a személyiségének, képességeinek, érdeklődésének teljesebb megismeréséhez, a megfelelő döntés meghozatalához és a további képzés irányának megválasztásához.

A pszichológiai tanácsadás egyéni tanácsadás keretében valósul meg.
Pszichológiai tanácsadás esetében 1 fő ügyfél átlagosan 2 tanácsadói órán vehet részt.

 

A MUNKA-ERŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS BŐVEBB INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE INTÉZMÉNYÜNKET ELÉRHETŐSÉGEINKEN.
Köszönjük!