Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza Damjanich u. 4-6, képviselő: Petneházyné Bugán Magdolna) mint adatkezelő, a https://enyft.hu és a http://civilhaz.enyft.hu domain-on elérhető honlapján keresztül és más módon kapott személyes adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan szabályozza és ezen keresztül tájékoztassa az érintetteket. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat összhangban van az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvénnyel. 

I. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei, szabályai

1.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatot az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, mint adatkezelő nem kezel.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges, tehát az általunk nyilvántartott személyes adatokat az érintet hozzájárulása nélkül, harmadik személy számára nem adjuk tovább.

1.2 Az adatfeldolgozó

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság mindenkori adminisztrátora (Jelenleg: Éliásné Fancsalszki Éva)

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.3 Az adatkezelés célja és adattartalma

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaságnál a személyes adatok kezelésének célja: 

 1. Az Egyesület tagjainak törvény (2011. évi CLXXV. törvény) szerinti nyilvántartása, a tagok tájékoztatása, a velük való kommunikáció biztosítása.
 2. Az Egyesület önkénteseinek törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény) szerinti nyilvántartása, a velük való kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.
 3. A képzéseink, szolgáltatásinkra jelentkezőknek a rendezvényhez, képzéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció, hely-, és étkezésfoglalás, részvételének biztosítása érdekében.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: 

Tagokra vonatkozóan: név, postai cím, e-mail cím, telefonszám, tagdíjfizetés helyzete

Önkéntesekre vonatkozóan: név, születési hely és dátum, lakcím, e-mail cím, telefon, önkéntes tevékenység tartalma, önkéntes tevékenység helye, önkéntes tevékenységre fordított idő, tevékenység kezdete, szerződés hatálya, szerződésben biztosított juttatások

A képzéseink, szolgáltatásainkra jelentkezőkre vonatkozóan: név, e-mail cím, telefon, szervezet neve, szervezet címe, valamint a képzés, szolgáltatás igénybevételéhez, fejlesztéséhez szükséges egyéb adat.

Az interneten regisztrált felhasználóra vonatkozóan: név, felhasználói név, jelszó, e-mail cím, hogyan szólítsuk.

1.4 Adatfelvételhez kapcsolódó tájékoztatás

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e, vagy kötelező (pl a törvényi rendelkezések miatt). Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A tájékoztatás - különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén - megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna.

1.5 Az adatfelvételre és adatkezelésre vonatkozó beleegyezés

A fenti tájékoztatást követően az adatkezelő csak akkor veheti fel, tarthatja nyilván, kezelheti az érintett fél személyes adatait, ha az önkéntesen és határozottan kinyilvánítja beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Önkéntes és határozott beleegyezésnek számít amennyiben az érintett saját maga adja meg (internetes felületen, vagy papír alapú jelentkezési, regisztrációs lapon, vagy szóban pl telefonon, az egyesület standjánál stb.) a fentieknek megfelelő tájékoztatást követően a személyes adatait. Ezért kérjük, hogy amennyiben személyes adatai nyilvántartásához, kezeléséhez és jelen szabályzatban lefektetett célra (1.3) való felhasználásához nem kíván hozzájárulni, úgy azokat részünkre ne adja meg!

1.6 A személyes adatok felhasználásának megváltoztatása

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

1.7 Az internetes regisztrációra és jelentkezésre vonatkozó egyéb szabályok

Amennyiben a honlapunkon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük, milyen célból történik a regisztráció. A regisztrációs űrlapnál megjelöljük, hogy mely mezőket "kötelező" kitölteni. Azonban a kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. 

Az interneten az adatainak megadásával (regisztrációval, jelentkezési lap kitörlésével) hozzájárul, hogy jelen adatkezelési szabályzat céljai érdekében tájékoztató, meghívó, reklám levelet, hírlevelet küldjünk. A leveleinkben mindig biztosítjuk az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

1.8 Elemzést szolgáló adatok gyűjtésére vonatkozó szabályok

Egyes képzéseink, szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokon túl más jellegű adatokat is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, azt segíti, másrészt elemzési célokat szolgál. Az elemzések segítségével szolgáltatásaink minőségét javítjuk, fejlesztjük, annak érdekében, hogy a látogatóink, résztvevőink igényeit figyelembe véve egyre jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Az elemzéshez használt adatokat addig amíg személyhez köthetők, ugyanúgy kezeljük mint a személyes adatokat. Amikor az elemzés adatai már nem köthetők személyhez, akkor a fenti cél érdekében nyilvánosságra hozhatók.

1.9 Az adatok kiegészítésére, összekapcsolására vonatkozó szabályok

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

1.10 Hatósági kötelezés személyes adatok átadására

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Erről az érintetteket értesíti.

1.11 Személyes adatok biztonsága

Amennyiben látogatóink, résztvevőink, szolgáltatásaink igénybevevői személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind az elektronikus adatkezelés és tárolás során, mind az adatok papír alapú tárolása, őrzése során. 

Ennek érdekében az Első Nyírségi Fejlesztési Társaságnál a személyes adatokat elsősorban elektronikusan kell nyilvántartani (kivételt képez, ha a papír alapú nyilvántartást jogszabály írja elő) az adatfeldolgozó munkatárs számítógépén és az ENYFT szerveren, valamint az archiválásra használt adattárolón (NAS). A személyes adatokat tartalmazó fájlokat jelszavas védelemmel kell ellátni. A honlapunkon gyűjtött személyes adatok az ENYFT internetes tárhelyére kerülnek, amelyhez szintén csak jelszóval lehet belépni. Az online (pl google űrlap) létrehozott jelentkezési lapokat, csak „privát” formátumban és csak az alábbiakban felsorolt személyekkel való megosztással lehet létrehozni, ezzel biztosítva, hogy a személyes adatok védelmét. További megosztást (pl a résztvevők láthatják a többiek regisztrációját), csak akkor lehet alkalmazni, ha arról előzetesen a jelentkezők tájékoztatást kaptak.

Papír alapú nyilvántartást az adatfeldolgozó kizárólag az ENYFT irodában, az íróasztalának asztalának zárható rekeszében tárolhat, ezzel biztosítva, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. A papír alapú nyilvántartásról nem lehet másolatot készíteni.

A személyes adatokhoz csak az egyesületi elnök, az operatív igazgató, az adatfeldolgozó, a honlap adminisztrátor és az ENYFT munkatársai férhetnek hozzá. Tehát csak Ők kaphatnak jelszót a személyes adatokat tartalmazó fájlokhoz, a honlap adminisztrációs felületéhez és csak velük lehet megosztani a személyes adatokat tartalmazó közös dokumentumokat, mivel rájuk kötelező érvénnyel vonatkozik jelen adatkezelési szabályzat betartása. 

1.12 14 éven aluli személy adatainak kezelése

Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

1.13 Megsemmisítés

Az adatok megsemmisítése megőrzési idő lejárta után történik. A papír alapú dokumentumok megsemmisítése iratmegsemmisítő segítségével történik, míg a gépen található és tárolandó dokumentumok megsemmisítése törléssel. A CD és DVD lemez megsemmisítése mechanikai roncsolással történik.

II. Érintettek jogai

2.1 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

2.2 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

2.3 A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

2.4 A személyes adatot törölni kell, ha:

 1. kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

2.5 A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

2.6 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

2.7 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

III. Fogalom meghatározások          

Jelen Szabályzat szempontjából:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; különleges adat:

faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

IV. Figyelembe vett  jogszabályok

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat készítésénél a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvénnyel.
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • · A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 •   Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

V. Záradék

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot a Fejlesztési Társaság Közgyűlése 2013. év XII. hó 13. napján …/2013 számú határozatával fogadta el.

        

Dr. Kovács Ferenc - elnök